STATUTUL şi PROGRAMUL CIRM

PROIECT

STATUTUL şi PROGRAMUL CIRM

Clubului Istoricilor din Republici Moldova (CIRM)

Preambul

Statul Republica Moldova şi-a proclamat Independenţa politică la 27 august 1991, neatârnarea faţă de fosta URSS şi de succesoarea de drept a acesteia, Federaţia Rusă, şi a declarat că va reveni la valorile naţionale ale populaţiei majoritare, va promova politici de decomunizare şi desovietizare a societăţii noastre.

La scurgerea a peste un sfert de secol de la proclamarea Independenţei constatăm că au fost înregistrate realizări în domeniul decomunizării şi revenirii la valorile noastre naţionale şi europene. Cu toate acestea, Republica Moldova rămâne în continuare un stat şi o societate cu o moştenire, provenită din politica şi ideologia comunisto-sovietică. Până în prezent în Republica Moldova rămân denumiri de localităţi, de străzi, de instituţii etc. ce poartă nume de personalităţi bolşevice sau denumiri, legate de evenimente din trecutul totalitar comunist, până în prezent sunt promovate idei şi concepţii denaturate, referitoare la istoria noastră naţională, la cultura şi spiritualitatea poporului nostru, dar şi a altor popoare.

Pe acest fundal deplorabil, constatăm, cu regret, cu autorităţile Statului Republica Moldova au făcut prea puţin sau nimic pentru a promova istoria Neamului, simbolica istorică naţională, pentru a înveşnici memoria victimelor regimului comunist de ocupaţie (celor deportaţi în Siberia, ucişi prin înfometare, supuşi experimentelor psihiatrice etc.). În pofida faptului că Constituţia R. Moldova stipulează că „nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului” (art. 5, p. 2), observăm, totuşi, că din partea unor formaţiuni politice se depun eforturi pentru a impune societăţii viziunile lor politice. Se fac declaraţii prin care se doreşte înlocuirea obiectului de studiu „Istoria Românilor” cu alt curs, în care adevărul istoric este denaturat („Istoria Moldovei”, de exemplu). Mulţi ani la rând oficialii Republicii Moldova susţin deschis anumite date istorice, neglijând alte aspecte ale acestora, data de 9 mai fiind emblematică în acest sens.

De la începutul anului 2017, observăm o ofensivă fără precedent a limbii ruse în spaţiul public din Republica Moldova. Tot mai des apar mesaje publicitare sau de informare a cetăţenilor doar în limba rusă. Emisiunile posturilor de TV şi Radio, ce emit pe teritoriul R. Moldova în limba rusă, nu traduc textele în limba română. Şi exemplele pot continua.

În prezenţa unor atitudini părtinitoare ale autorităţilor de la Chişinău faţă de istoria noastră adevărată, în prejma primejdiei de a ne readuce la tezele imperiale ale istoriei noastre naţionale, constatăm, cu regret, o lipsă de atitudine, exprimată public, din partea unor formaţiuni politice, ce reprezintă interesele populaţiei majoritare, din partea unor instituţii abilitate sau a societăţii civile.

Ţinând cont de cele de mai sus, precum şi de prevederea constituţională prin care „Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase” (art. 10, p. 2), noi, subsemnaţii, în calitate de Grup de iniţiativă, declarăm constituirea Cubului Istoricilor din Republica Moldova (CIRM) cu următorul Statut şi Program.

 1. Dispoziţii generale
 2. Clubul Istoricilor din Republica Moldova (în continuare – CIRM) este o organizaţie obştească neguvernamentală, neafiliată partidelor politice, constituită pe bază benevolă, care, în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul Statut, desfăşoară o activitate ştiinţifică, social-culturală, metodico-didactică, educaţională şi editorială.
 3. CIRM îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, pe o durată nelimitată.
 4. CIRM îşi poate desfăşura activitatea în colaborare cu organizaţii de stat şi cele publice, cu asociaţii obşteşti, din RM şi de peste hotarele RM, ale căror scopuri sunt identice cu cele ale CIRM.
 5. CIRM este în drept să posede mijloace mass-media proprii (buletine informative, ziare, reviste etc.) şi să difuzeze informaţii privind scopurile şi activitatea sa.
 6. CIRM îşi desfăşoară activitatea pe principii de autogestiune deplină.
 7. CIRM este persoană juridică, dispune de cont bancar, în modul stabilit de lege, are ştampilă, foaie cu antet şi simbolică proprie.
 8. Sediul CIRM se află în Municipiul Chişinău, str…..
 9. Scopurile şi sarcinile CIRM
 10. Scopurile CIRM sunt următoarele:
 • Studierea şi promovarea istoriei românilor şi istoriei universale;
 • Apărarea adevărului istoric, demascarea şi critica falsificărilor de tot felul, de oriunde ar veni acestea;
 • Desfășurarea disputelor libere, respectând pluralismul opiniilor şi ideilor;
 • Punerea în valoare a personalităţilor marcante ale poporului nostru;
 • Comemorarea victimelor regimului comunist de ocupaţie (celor căzuţi în războaie, deportaţi, înfometaţi);
 • Colectarea, sistematizarea şi difuzarea materialelor provenite de la martorii oculari ai evenimentelor din perioada războaielor, foametei, deportărilor şi colectivizării forţate;
 • Acordarea de ajutor organelor de resort în evidenţierea şi ocrotirea monumentelor de cultură şi istorie naţională;
 • Elucidarea aspectelor economice, politice şi culturale din istoria Republicii Moldova în perioada regimului de ocupaţie sovietic;
 • Susţinerea grupurilor etnice din republică în scrierea istoriei lor adevărate;
 • Ocrotirea limbii române, promovarea limbii române în spaţiul public, în învăţământ, în familie etc.
 • Educarea cetăţenilor Republicii Moldova în spiritul dragostei faţă de Ţară şi de Neam, formarea conştiinţei naţionale.
 1. Sarcinile CIRM sunt următoarele:
 • Să constituie organizaţii primare ale CIRM în toate localităţile RM;
 • Să organizeze lunar adunări tematice cu participarea membrilor şi simpatizanţilor CIRM, precum şi simpozioane ştiinţifice, sesiuni, conferinţe, cursuri de vară şi tabere de studiu, şedinţe solemne de omagiere, alte acţiuni cu caracter ştiinţifico-didactic şi social-cultural;

 

 • Să contribuie la lărgirea cercului celor ce studiază şi se interesează de trecutul istoric al romanilor, de istoria Republicii Moldova, de istoria altor popoare, să admită noi membri în CIRM şi să întărească cluburile locale;

 

 • Să susţină accesul liber al membrilor CIRM la arhivele de stat şi departamentale din republică şi de peste hotarele ei;

 

 • Să mobilizeze opinia publică în vederea realizării sarcinilor statutare prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin demonstrarea filmelor documentare, publică documente, buletine, cărţi şi materiale tematice, întreprinde alte acţiuni ce nu contravin legii;

 

 • Să pregătească pentru publicare şi editare materiale informative şi tematice vizând problemele organizării şi activităţii CIRM.

 

 1. Membrii CIRM, drepturile şi obligaţiile lor
 2. Membri ai CIRM pot fi cercetători, profesori, învăţători, studenţi elevi ai claselor liceale, toţi cei care acceptă Statutul CIRM şi vor să contribuie la înfăptuirea scopurilor şi sarcinilor statutare ale CIRM, indiferent de naţionalitate, locul de trai, profesie,apartenenţă politică, religioasă, la alte organizaţii.
 3. Primirea în rândurile membrilor CIRM se efectuează individual, în baza unei cereri în formă scrisă, înaintată în organizaţia primară a CIRM.
 4. Drepturile membrilor CIRM

Membrii CIRM au dreptul:

 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale CIRM;
 • să participe la activitatea CIRM;
 • să se pronunţe asupra tuturor problemelor privind activitatea CIRM, să formuleze propuneri de perfecţionare a activităţii lui;
 • să beneficieze de informaţii despre activitatea CIRM şi a organelor lui de conducere;
 • să-şi retragă liber calitatea de membru al CIRM.
 1. Obligaţiile membrilor CIRM

Membrii CIRM sunt obligaţi:

 • să respecte prevederile prezentului Statut:
 • să contribuie activ la realizarea scopurilor prevăzute în prezentul Statut;
 • să se abţină de la orice acţiuni ce ar aduce prejudicii CIRM;
 • să realizeze toate deciziile organelor de conducere;
 • să propage sarcinile şi scopurile CIRM;

 

 1. Pierderea calităţii de membru al CIRM are loc în cazurile:

 

 

 • când membrul CIRM depune cerere personală de retragere din Club;
 • când prin comportarea iresponsabilă, ce contravine Statutului CIRM, membrul CIRM se plasează în afara Clubului Istoricilor.
 1. Structura organizatorică a CIRM

Organele centrale ale CIRM sunt Adunarea Generală sau Congresul, Comitetul de conducere, Comisia de revizie.

Din structura CIRM fac parte organizaţiile primare, raionale, orăşeneşti.

Organul suprem de Conducere al CIRM este Adunarea Generală sau Congresul CIRM, care poate fi ordinar/ă sau extraordinar/ă. Adunarea Generală (Congresul) este convocat/ă prin hotărârea Comitetului de Conducere al CIRM. Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată în doi ani şi este deliberativă dacă la ea (el) asistă delegaţi de la cel puţin 2/3 din organizaţiile primare ale CIRM.

Hotărârile Adunării (Congresului) se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul celor prezenţi. Hotărârile cu privire la modificarea şi completarea statutului se adoptă cu 2/3 din numărul total de voturi. Adunarea Generală extraordinară se convoacă la cererea a cel puţin 50% din membrii Conducerii Asociaţiei sau la cererea a 1/3 din organizaţiile primare ale CIRM în termen de 30 zile din momentul depunerii cererii scrise.

Adunarea Generală (Congresul) este competent/ă:

 1. a) să adopte Statutul şi modificările în Statut;
 2. b) să aleagă sau să destituie preşedintele CIRM, să aleagă sau să modifice componenţa Comitetului de Conducere şi a Comisiei de Revizie;
 3. c) să discute şi să aprobe dările de seamă ale Comitetului de Conducere şi ale Comisiei de Revizie;
 4. d) să determine principalele direcţii de activitate ale CIRM;
 5. e) să rezolve orice altă problemă ce vizează nemijlocit CIRM.

Mandatul tuturor organelor centrale ale CIRM este valabil până la următoarea Adunare Generală (sau Congres).

În perioada dintre Adunările Generale (Congrese) activitatea CIRM este administrată de Comitetul de Conducere al CIRM În frunte cu preşedintele CIRM.

Comitetul de Conducere se întruneşte ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar de o dată în lună. Deciziile se adoptă cu o majoritate simplă de voturi. Şedinţele sunt deliberative în cazul prezenţei a 2/3 din membrii Conducerii.

 1. Atribuţiile Comitetului de Conducere:
 2. a) administrează CIRM, menţine legătura între organizaţiile primare ale CIRM organizează şi coordonează activităţile lor şi aplică în practică hotărârile Adunării Generale:
 3. b) pregăteşte şi convoacă Adunarea Generală;
 4. c) elaborează şi aprobă planul anual de activitate a CIRM;
 5. d) repartizează funcţiile între membrii Comitetului de Conducere;
 6. e) întocmeşte rapoarte privind activitatea Comitetului de Conducere;
 7. t) adoptă hotărâri privind procurarea şi înstrăinarea patrimoniului CIRM;
 8. g) cooptează noi membri ai comitetului de conducere.
 9. Atribuțiile preşedintelui CIRM:

Preşedintele CIRM este obligat:

 1. să promoveze direcţiile de bază, elaborate de Adunarea Generală şi Comitetul de Conducere;
 2. b) să organizeze şi să dirijeze activitatea nemijlocit activitatea CIRM şi a subdiviziunilor lui:
 3. c) să conducă şedinţele Comitetului de Conducere.