Regulamentul  Clubului Istoricilor din Republica Moldova (proiect)

Regulamentul  Clubului Istoricilor din Republica Moldova

PROIECT

Preambul

Statul Republica Moldova şi-a proclamat Independenţa politică la 27 august 1991, neatârnarea faţă de fosta URSS şi de succesoarea de drept a acesteia, Federaţia Rusă, şi a declarat că va reveni la valorile naţionale ale populaţiei majoritare, va promova politici de decomunizare şi desovietizare a societăţii noastre.

La scurgerea a peste un sfert de secol de la proclamarea Independenţei constatăm că au fost înregistrate realizări în domeniul decomunizării şi revenirii la valorile noastre naţionale şi europene. Cu toate acestea, Republica Moldova rămâne în continuare un stat şi o societate cu o moştenire, provenită din politica şi ideologia  totalitară, bolşevică sovietică. Până în prezent în Republica Moldova rămân denumiri de localităţi, de străzi, de instituţii etc. ce poartă nume de personalităţi bolşevice sau denumiri, legate de evenimente din trecutul totalitar comunist, până în prezent sunt promovate idei şi concepţii denaturate, referitoare la istoria noastră naţională, la cultura şi spiritualitatea poporului nostru, dar şi a altor popoare. În contradiţie cu  dreptul internaţional,  Statutul  ONU, Principiile OSCE, Standardele  Consiliului Europei, alte documente și convenții  internationale

Pe acest fundal deplorabil, constatăm, cu regret, cu autorităţile Statului Republica Moldova au făcut prea puţin sau nimic pentru a promova istoria Neamului Dacoromânesc , simbolica istorică naţională, pentru a înveşnici memoria victimelor regimului totalitar  de ocupaţie ( mobilizati forţat  pe front  și munci forțate  după august 1944, celor deportaţi în Siberia, ucişi prin înfometare, supuşi experimentelor psihiatrice etc.). În pofida faptului că Constituţia R. Moldova stipulează că „nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului” (art. 5, p. 2), observăm, totuşi, că din partea unor formaţiuni politice se depun eforturi pentru a impune societăţii viziunile lor politice.  Se observă o tendinţă a unor forţe şi cercuri din interior şi exterior de a îndoctrina, manipula, dezinforma, debiliza  simplul cetăţean al Republicii Moldova. E promovat  un atac subtil  informațional  și mediatic , încălcare  grosolană a drepturilor lui culturale ale românilor de la est  Prut şi Nistru . La sudul şi nordul Basarabiei istorice .Potrivit Declaraţiei de la Fribourg din 2007  articolul 2  unde e stipulat  esenţa  difiniţiei  ,,cultură”.  În sensul acestei declarații,
o. termenul „cultura” include valori, credințe, convingeri, limbi, cunoștințe și arte, tradiții, și instituțiile un stil de viață prin care o persoană sau un grup își exprimă  umanitate și înțelesurile ei dau la existență și la lor  dezvoltare;
b. „identitatea cultural” este înțeleasă ca expresie a tuturor  referințe culturale prin care o persoană, singură sau împreună,  este definit, este constituit, comunică și dorește să fie recunoscută   demnitate;   c. prin „comunitate culturală” înseamnă un grup de oameni   că parte din referințele componente ale unei identități culturale   comun, pe care intenționează să păstreze și să dezvolte.      Articolul 3 al declaratiei se referă la   identitate și patrimoniul cultural.  Potrivit lui toată lumea, singur sau în comunitate, are dreptul:
de a alege și de a vedea respectate identitatea culturală în diversitate
moduri de de exprimare; acest drept se exercită în  conexiune inclusiv libertățile de gândire, de conștiință,  religie, opinie și de exprimare;”.

Unele  cercuri şi forţe declaraţii fac  prin care se doreşte înlocuirea obiectului de studiu „Istoria Românilor” cu alt curs,  în care adevărulcultural, știinșific,  istoric este denaturat („Istoria Moldovei”, de exemplu). Mulţi ani la rând oficialii Republicii Moldova propagă  fățiș anumite date culturale și  istorice, neglijând alte aspecte ale acestora, data de 9 mai – Ziua Europei,  fiind emblematică în acest sens.

De la începutul anului 2017, observăm o ofensivă fără precedent a limbii ruse , altor limbi,  ???? în spaţiul public din Republica Moldova. Tot mai des apar mesaje propagandistice sau de informare doar în limbi străine, Avem denumiri de  magazine și gherete – Bulka, Zolușka, Party Zan etc …  fără asigurarea traducerii lor, Emisiunile posturilor de TV şi Radio, ce emit pe teritoriul R. Moldova în alte limbi , nu traduc textele în limba română. Şi exemplele pot continua.

În prezenţa unor atitudini părtinitoare ale autorităţilor de la Chişinău faţă de istoria noastră adevărată, în prejma primejdiei de a ne readuce la tezele imperiale ale istoriei noastre naţionale, constatăm, cu regret, o lipsă de atitudine, exprimată public, din partea unor formaţiuni politice, ce reprezintă interesele populaţiei majoritare, din partea unor instituţii abilitate sau a societăţii civile.

Ţinînd cont de cele de mai sus, precum şi de prevederea constituţională prin care „Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase” (art. 10, p. 2), noi, subsemnaţii, în calitate de Grup de iniţiativă, declarăm constituirea  Uniunii ştiinţifice culturale obşteşti – Clubul Istoricilor din Republica Moldova (CIRM) cu următorul Statut şi Regulament .

Regulament

proiect

Articolul 1 . Şedinţa de constituire a CIRM

(1) Şedinţa de constituire  Uniunii ştiinţifice cultural obşteşti – CIRM (in continuare CIRM) este prezidată de liderul grupului de iniţiativă, ulterior, după alegere, de Preşedintele sau de unul dintre vicepreşedinţi.

Articolul 2. Conducerea CIRM

După constituirea legală a CIRM se alege Preşedintele , vicepreşedinţii şi se formează Comiterul de conducere, comisia de revizie  secretariatul  CIRM.alte structure.

Articolul 3. Comisia pentru efectuarea alegerii Preşedintelui CIRM

(1) Grupul de iniţiativă , la propunerea membrilor , instituie o comisie pentru efectuarea alegerii Preşedintelui CIRMi, care:

 1. a) recepţionează propunerile de desemnare a candidaţilor la funcţia de Preşedinte ;
 2. b) stabileşte modelul şi textul buletinului de vot;
 3. c) asigură pregătirea şi desfăşurarea votării;
 4. d) totalizează rezultatele votării, declară nevalabile buletinele care:

– nu sînt semnate  de comisie;

– nu ilustrează intenţia votantului;

– au toate numele candidaţilor radiate;

– au adăugate alte nume;

 1. e) soluţionează conflictele şi litigiile apărute în timpul votării;
 2. f) prezintă adunării (congresului) spre aprobare rezultatele votării.

(2) Membrii comisiei aleg preşedintele şi secretarul comisiei.

(3) Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea este prezentă majoritatea membrilor ei. Hotărîrile comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor acesteia. Hotărîrile şi procesele-verbale se semnează de preşedintele şi secretarul comisiei

Articolul 4.  Alegerea Preşedintelui Parlamentului

(1) Preşedintele CIRM  se alege pe durata ….., prin vot secret-deschis, cu buletine de vot pe care se înscriu numele şi prenumele tuturor candidaţilor . Fiecare memebru  poate face o singură propunere.

(2) Este declarat ales Preşedinte al CIRM  candidatul care a întrunit votul majorităţii votanţilor

(3) Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar, se organizează al doilea tur de scrutin, la care vor participa numai doi candidaţi care în primul tur de scrutin au obţinut cel mai mare număr de voturi.

(4) În caz de paritate de voturi se organizează alegeri noi, pentru care se vor propune aceiaşi sau alţi candidaţi.

Articolul 5. Alegerea vicepreşedinţilor CIRM

Vicepreşedinţii  se aleg la propunerea Preşedintelui CIRMi, , prin vot deschis, cu votul majorităţii votanţilor .

Articolul 6. Revocarea Preşedintelui şi a vicepreşedinţilor CIRM

(1) PreşedinteleC IRM poate fi revocat înainte de termen la cererea  membrilor ce l-au propus  sau a 1/3 din numărul membrilor CIRM.

(2)Vicepreşedinţii pot fi revocaţi înainte de termen, la propunerea Preşedintelui , , cu votul majorităţii  membrilor.

Articolul 7. Formarea Comitetului de conducere CIRM

(1) Comitetului de conducere CIRM — CCCIRM – este organul permanent de lucru al acestuia . Din el fac parte, din oficiu, Preşedintele CIRM şi vicepreşedinţii. Componenţa numerică şi nominală a CCCIRM se stabileşte prin hotărîre a CIRM , la propunerea membrilor .

(2)   Orice membru al  CCCIRM poate fi revocat prin hotărîrea membrului ce l-a propus, invocând motivele de rigoare

Articolul 8. Şedinţele  CIRM

(1) CIRM  se întruneşte  lunar  în a doua zi de mari  cu excepţia, de regulă, a  lunilor de vară.

(2) Convocarea CIRM în şedinţă  extraordinară sau specială se va face în 3-7 zile de la data înregistrării cererii la secretariat

(3) Şedinţele Parlamentului  au o durată de maximum 2 ore academic – o oră și jumătate  .Sunt  deliberative cu participarea majorităţii deputaţilor aleşi. Este necesară  perfectarea  listei  tuturor participanţilor la şedinţă, inclusiv a persoanelor invitate  și simpatizanților  CIRM. Lista se anexează la procesul verbal.

Articolul 9. Întocmirea ordinii de zi

(1) Şedinţele se desfăşoară în conformitate cu ordinea de zi,  Proiectul ordinii de zi se aprobă de CCCIRM sau secretariat  pentru o perioadă de 3 luni .

(3) CCCIRM  întocmeşte, de regulă, la propunerea mmebrilor ,  proiectul ordinii de zi în prima jumătate a anului current sau premergătar .

(4) Chestiunile care se propun pentru a fi înscrise în proiectul ordinii de zi se transmit CCCIRM cu cel puţin 72 ore – 3 zile înainte de şedinţa în cadrul căreia   CCCIRM  întocmeşte proiectul ordinii de zi, cu excepţia cazurilor când stipulate alte   termene.

Articolul 10. Dezbaterea la şedinţe

(1) Comunicările şi prelegerile  au o durată de maximum 10-15 min, înscrise pe ordinea de zi a şedinţei CIRM, se dezbat, de regulă, public.

Articolul 11. Dreptul  la cuvînt

Autorul comunicării  are dreptul să ia cuvîntul înainte de închiderea dezbaterii, totodată discursul lui nu va depăşi 3 minute. Dacă sunt mai mulţi autori, poate lua cuvîntul doar unul dintre ei, cu acordul celorlalţi.

Articolul 12. Procedura de vot în şedinţă

(1) Înainte de votare preşedintele şedinţei formulează clar chestiunea ce se pune la vot, fără a o comenta. Fiecare propunere se votează separat. În cazul în care membrul CIRM  insistă ca propunerea lui să fie pusă la vot, cerinţa lui se execută în mod obligatoriu. Rezultatele votării se anunţă clar pentru a fi fixate în stenogramă.

(2) Înainte de procedura de vot, în caz de necesitate , preşedintele şedinţei verifică cvorumul care trebuie să corespundă cerinţelor legale cu privire la votarea proiectelor .

Articolul 13. Modalităţile de vot

(1) Membrul CIRM votează personal prin vot deschis sau secret. Este admisă votarea prin procură, sau telefon, skype, alte mijloace audiovizuale computerizate

(2) După terminarea apelului pentru votare nominală se repetă numele şi prenumele membrilor care au lipsit .

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR CIRM

Articolul 14. Caracterul public al şedinţelor CIRM

(1) Şedinţele CIRM sînt, de regulă,  publice, în afara cazurilor în care, la cererea Preşedintelui ,  sau a unui grup din cel puţin 3 membri, se hotărăşte, cu votul majorităţii  prezenţe, ca şedinţa să  să fie cu uşile  închise.

Articolul 15. Persoanele care pot asista la şedinţele CIRM

(1) La şedinţele publice ale CIRM  pot asista  simpatizanții, reprezentanţii misiunilor diplomatice, reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă şi, după caz, funcţionarii publici , reprezentanţi ai ONG-urilor  interesate, precum şi alte personae invitate , în baza legitimației sau invitaţiei, în condiţiile stabilite de CCCIRM sau secretariat .

(2) Persoanele care asistă la şedinţă trebuie să păstreze ordinea,  liniştea şi să se abţină de la orice manifestare de aprobare sau dezaprobare, în caz contrar fiind , de regulă,eliminate din sală.  În caz de necessitate se poate recurge la serviciile organelor de ordine publică

Articolul 16. Luările de cuvînt în cadrul şedinţelor plenare

(1) Persoanele care iau cuvîntul la şedinţele CIRM  vorbesc de la tribună/masa centrală  sau de la microfoanele special instalate. Nimeni nu poate lua cuvîntul decât dacă îi este oferit de preşedintele şedinţei.

(2) Membrii  care intenţionează să ia cuvîntul pe marginea chestiunilor  incluse în ordinea de zi se înscriu în lista vorbitorilor la preşedintele şedinţei. În aceeaşi listă se indică chestiunea din ordinea de zi şi durata timpului solicitat de vorbitor, ce nu poate depăşi 5 minute . Preşedintele şedinţei poate limita în timp înscrierea pentru luările de cuvînt..

(3) Vorbitorii sînt obligaţi să se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreia s-au înscris la cuvînt.Să respecte dreptul de autor  la argumentele invocate.  În caz contrar, preşedintele şedinţei le atrage atenţia şi, dacă ei nu se conformează, le retrage cuvîntul

(4) Oaspeţilor de onoare , invitaţilor speciali, li se dă cuvînt în orice moment, la solicitare, dacă CIRM nu decide altfel. În caz de necesitate, persoanelor menţionate li se acordă timp suplimentar celui prevăzut la alin.(2).

(5) Pe marginea luărilor de cuvînt, CIRM poate iniţia dezbateri, stabilind timpul şi modul de desfăşurare a acestora.

(6) Luarea de cuvînt poate fi limitată în timp la decizia CIRM, prin votul majorităţii celor  prezenţi.

(7) Dacă în luarea de cuvînt se face referinţă la o o o persoană concretă  cel  vizat are dreptul la replică, imediat după respectiva luare de cuvînt, care nu poate depăşi 2 minute. Nu e admisă  referința la personae instituții  în lipsa acestora sau repreyentanților lor. Este interzisă replica la replică. Sunt inadmisibile atacurile la persoană, declaraţii neargumentate, bărfa , calomnia, declaraţiile cu subtext-text tendențios sau propagandistic, comercial

Articolul 17. Declaraţiile  de la şedinţele CIRM

(1) Membrul CIRM au dreptul la declaraţii în chestiuni ce nu sunt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare. Dar o face pe cont propriu cu permisiunea președințelui ședinței  .La începerea şedinţei plenare, membrii CIRM  se înscriu în lista pentru declaraţii la preşedintele şedinţei. La şedinţe au drept la cuvînt, de regulă,  doar membrii CIRM, invitații. Alte persoane doar cu permisiunea preşedintelui – moderatorului şedinţei.

(2) Membrilor CIRM  înscrişi pentru declaraţii/intervenții  de pănă la 3 min li se va oferi cuvîntul la finele şedinţei.

Articolul 18. Excepţii de la regulile pentru acordarea cuvîntului

(1) În afara dezbaterilor/prelegerii  publice   în cadrul şedinţelor, membrii CIRM  poate, cu titlu de excepţie, să facă obiecţii şi propuneri cu privire la chestiuni ce ţin de respectarea Regulamentului.De modificare sau completare a acestuia.

(2) Membrul CIRM poate solicita dreptul la replică sau la oferirea de explicaţii dacă, în cadrul dezbaterilor, a fost vizat de la la de vorbitori

(3) Intervenţiile membrilor CIRM  formulate în conformitate cu prevederile alin.(1) şi (2) nu vor depăşi 2 minute.

(4) În cazul în care membrul CIRM  nu se conformează prevederilor alin.(3), preşedintele şedinţei atenţionează asupra acestui fapt şi i se retrage cuvîntul

Articolul 19. Încheierea dezbaterilor publice

(1) La cererea preşedintelui şedinţei  dezbaterile asupra problemei luate de CIRM  în discuţie pot fi încheiate.

(2) Cererea de încheiere a dezbaterii se adoptă cu votul majorităţii membrilor  prezenţi.

Articolul 20. Înregistrarea şi stenografierea comunicărilor  din şedinţele CIRM

(1) Comunicările  din şedinţe  se înregistrează pe bandă magnetică sau se conspectează. Sunt păstrate  de regulă, la secretariat timp de 6 luni

(2) Membrii CIRM  au dreptul de a verifica exactitatea procesului verbal sau imprimării  prin confruntarea ei cu banda magnetic originală.

Întrebări si răspunsuri la şedinţele CIRM

Articolul 21. Adresarea întrebărilor și propunerilor

(1) Ultimile 5 minute ale şedinţei  de lucru al CIRM  va fi consacrată întrebărilor , propunerilor.

(2) Fiecare membru CIRM  poate adresa întrebări propuneri   doar la adresa celor prezenţi sau invitati la şedinţă . Se  poate de  adresat cel mult două întrebări.

(3) Membrii CIRM  nu pot formula întrebări propuneri   orale  structurilor statale , formaţiunilor politice , reprezentanţilor,  puterii judecătoreşti, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi întrebări care:

 1. a) privesc probleme de interes personal;
 2. b) urmăresc, în exclusivitate, obţinerea unei consultaţii juridice;
 3. c) conduc la amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală;
 4. d) privesc activitatea unor persoane care nu îndeplinesc funcţiile publice menţionate la alin.(2).

Articolul 22. Absenţa membrilor   la şedinţe

(1) Membrul CIRM  nu poate lipsi de la şedinţele CIRM  sau ale subdiviziunii  din care face parte decât din motive întemeiate.

(2) Membrul CIRM  care nu poate participa la şedinţă din alte motive decât cele înteimeiate  este obligat să informeze CCCRIM, secretariatul,    responsabil  de asigurarea şedinţelor plenare, în baza unei declaraţii în scris,  despre cauzele care îl împiedică să participe.

(3) CCCIRM sau secretariatul  va stabili modalitatea de evidenţă a prezenţei  la şedinţe.

Articolul 23. Absenţa nemotivată la şedinţe

Absenţa fără motiv întemeiat a membrului CIRM  la 5 şedinţe consecutive  CIRM  sau ale subdiviziunilor  din care face parte se sancţionează , de regulă, cu pierderea calitatii de membru. Absenţa fără motiv întemeiat  a membrului CIRM  pe parcursul a peste  6  luni poate  conduce la retargerea calitătii de membru  CIRM.

INTERDICŢII ŞI SANCŢIUNI

Articolul 24. Interdicţii la ședințele CIRM

Se interzic:

 1. a) insulte, ameninţări sau calomnii, bîrfe , vizarea persoanelor sau instituțiile, neprezente la ședințe, atât de la tribuna CIRM , cît şi din sala de şedinţe;
 2. b) dialogul spontan între vorbitorul aflat la tribună şi persoanele aflate în sală;
 3. c) convorbiri la telefoane mobile în sala de şedinţe în timpul lucrărilor ;
 4. d) tulburarea ordinii sau crearea agitaţiei în sala de şedinţe;
 5. e) orice acţiuni ce pot împiedica desfăşurarea normală a lucrărilor CIRM.În caz de acţiuni violente , sfidătoare se poate apela la serviciile organelor de ordine sau la tel 112

Articolul 24. Sancţiuni pentru încălcarea  Regulamentului

(1) Încălcarea de către membrii CIRM a prevederilor Regulamentului în cadrul şedinţelor  atrage următoarele sancţiuni:

 1. a) avertismentul;
 2. b) chemarea la ordine;
 3. c) retragerea cuvîntului;
 4. d) lipsirea de cuvînt pe o durată de pînă la 3 şedinţe;
 5. e) eliminarea din sala de şedinţe cu înregistrare în stehogramă;

Articolul 26.  Avertismentul

La prima încălcare de către membrul CIRM  a prevederilor Regulamentului, preşedintele şedinţei îl avertizează şi îl invită să respecte Regulamentul.

Articolul 27. Chemarea la ordine

Preşedintele şedinţei cheamă la ordine în următoarele cazuri :

 1. a) care nu iau în considerare avertismentul preşedintelui şedinţei şi continuă să se abată de la Regulament;
 2. b) care se ceartă cu alţi membri sau invitați , alţi participanţi la şedinţă;
 3. c) care folosesc gesturi şi un limbaj ofensator;
 4. d) care se abat de la tema pusă în discuţie;
 5. e) care tulbură liniștea, ordinea şedinţei în alt mod.

Articolul 28. Cazurile când nu se aplică sancţiunea de chemare la ordine

(1) Preşedintele şedinţei poate, înainte de a chema la ordine o persoană, să-l invite să-şi retragă sau să explice cuvintele care au generat incident şi care pot conduce la aplicarea sancţiunii.Să preyinte argumentele , probele veriificabile la unele opinii  contradictorii , teze expuse

(2) În cazul în care cuvintele întrebuinţate au fost retrase sau regretate ori explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele şedinţei ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Articolul 29. Retragerea cuvîntului şi lipsirea de cuvînt

(1) Preşedintele şedinţei poate retrage cuvîntul membrului CIRM sau simpatizantului CIRM :

 1. a) care, după chemare la ordine, continuă să tulbure ordinea şedinţei;
 2. b) care îşi continuă comunicarea peste termenul stabilit şi nu respectă indicaţiile preşedintelui de a încheia comunicarea.

(2) CIRM poate lipsi membrul  de cuvînt dacă acesta, după ce i s-a retras cuvîntul, în cadrul aceleiaşi şedinţe comite încălcări prevăzute la alin.(1).

Articolul 30. Eliminarea din sala de şedinţe

(1) Membrul , invitatul, sau simpatizantul CIRM poate să fie eliminat din sala de şedinţe dacă el:

 1. a) în timpul şedinţei, cheamă la folosirea forţei sau o foloseşte el însuşi;
 2. b) pe parcursul şedinţei, insultă, face calomnii sau ameninţări publice  altor personae prețente sau  care sunt lipsă;

(2) Persoana  în privinţa căruia a fost aplicată sancţiunea de eliminare din sala de şedinţe este obligat să se conformeze imediat acestei sancţiuni şi nu poate reveni în şedinţă  pînă la încheierea acesteia,

(3) Sancţiunile aplicate r în cadrul şedinţelor  se înscriu în procesul-verbal al şedinţei.

SECRETARIATUL CIRM

Articolul 31. Secretariatul CIRM

(1) Asistenţa organizatorică, informaţională şi tehnică a activităţii CIRM r este asigurată de Secretarul general.

(2) Secretarul general al CIRM se alege  în funcţie de către membri fondatori ai CIRM.

(3) În exercitarea atribuţiilor, Secretarul general este responsabil de asigurarea bunei activităţi a organelor de lucru ale CIRM, angajează şi eliberează din funcţie personalul Secretariatului.

(5) În scopul informării societăţii despre activitatea CIRM, Secretariatul asigură ţinerea web site-ului CIRM, pe care se vor plasa informaţii despre componenţa CIRM  şi activitatea lui, ordinea de zi a şedinţelor în plen, tematica comunicărilor şi cercetărilor

Articolul 32. Remunerarea  specialiştilor care participă la lucrările CIRM sau ale subdiviziunilor

În cazul în care CIRM , în conformitate cu  actele legislative, formează grupuri de lucru pentru elaborarea unor studiisau  lucrări concrete , persoanele invitate şi delegate, la decizia Preşedintelui CIRM , pot fi remunerate din fondul special pentru elaborarea acestor lucrărri în baya unui contract legal

MEMBRII FONDATOR AI CLUBULUI

Articolul 33. Numărul membrilor fondatori ai CIRM este alcătuit din 5 persoane.

Articolul 34. Membrii fondatori ai CIRM, în caz de necesitate au dreptul de veto ale unor hotărâri în viziunea lor, nechibzuite.

Articolul 35. Membrii fondatori ai CIRM au dreptul de a solicita organizarea Adunării Generale  extraordinare a CIRM.

Articolul 36. Membrii fondatori ai CIRM aprobă centrul de presă a CIRM, care are obligația să oglindeasă și să promoveze activitatea CIRM. Persoanele nevizate nu au dreptul de a fotografia, filma și srie despre activitatea clubului. Toată informația internă și externă a CIRM apartine Centrului de presă a CIRM.

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 37. Registrul  actelor   CIRM

Fiecare act  adoptat de CIRM  se înscrie în Registrul actelor CIRM  în conformitate cu prevederile Legii  privind actele publice  si arhivistice .

Articolul 38. Depunerea actelor  în arhiva CIRM

Toate materialele CIRM precum şi cele ale Secretariatului  se depun  la arhiva CIRM  în modul stabilit de  un regulament , conform Nomenclatorului de dosare, aprobat de CCCIRM şi Secretariat

Articolul 39 . Aprobarea bugetului anual al CIRM

(1)CIRM  aprobă bugetul anual propriu pentru anul bugetar următor pînă la data de 1 iulie a anului în curs,

(4) Bugetul Secretariatului  este parte integrantă a bugetului CIRM .

(5) Activitatea financiară a Secretariatului CIRM  se determină prin regulamentul acestuia.